منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 848
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 135 نفر
بازدید دیروز : 329 نفر
بازدید کلی : 466379 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 20 را بخوانید

فارسی (بخوانیم) قصه تنگ بلور خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی ص 12 مبتکران نوشته شود
علوم درس و پرسش ها پرسیده می شود
 املاء          8 خط املا از محله ما و زنگ ورزش
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درس های داده شده فارسی با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی سوالات امتحانی 
علوم  پرسش ها پرسیده می شود
 املاء          10 خط دوره از درسها 
 هدیه ها 
دوره پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
 کتاب کار

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

حمد و سوره پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درس جدید  پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا در کلاس انجام دهیم
علوم  درس و پرسش ها پرسیده می شود
 املاء          صحیح هر غلط املا 5 مرتبه نوشته شود
 هدیه ها 
کاربرگ داده شد
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و ص 23 پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درس و معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
تمام کلمه های 3 دندانهی درس زنگ ورزش را بنویسند
ریاضی ص 30 کتاب فردا امتحان ریاضی دارند
علوم  درس و پرسش های جدید پرسیده می شود
 املاء          4 خط محله ما و 4 خط زنگ ورزش املا بنویسند
 هدیه ها 
پرسش های جدید پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درسهای داده شده با معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
زنگ ورزش کلمه هایی که حرف (پ) دارند بنویسید - انشا جمله نویسی دارند
ریاضی ص 27 انجام شود - برای چهار شنبه یک مکعب درست کنید
علوم  
 املاء          8 خط از درس زنگ ورزش 
 هدیه ها 
کتاب زیبا بنویسید فردا حتما داشته باشید 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود حتما تهیه شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

اذان پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
6 خط آخر درس زنگ ورزش با دقت نوشته شود
ریاضی تمرین در دفتر نوشته شود
علوم علوم درس جدید پرسیده می شود
 املاء          6 خط آخر درس زنگ ورزش املا گفته شود 
 هدیه ها 
 دوره با پرسش ها پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود حتما تهیه شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

اذان و ص 20

فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش با معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
کلمه هایی که در املا غلط نوشته شده 5 مرتبه صحیح بنویسند
ریاضی ص 23 انجام شود
علوم دفتر علوم بیاورند
 املاء          بقیه درس زنگ ورزش 8 خط املا بنویسند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
دفتر اجتماعی بیاورند - کتاب نگارش و فارسی حتما بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

اذان پرسیده میشود

فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش کامل خوانده شود پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
10 خط اول زنگ ورزش  نوشته شود 
ریاضی تمام سوالات ورقه امتحان در دفتر نوشته شود تا شنبه کار شود
علوم  پرسش درس علوم پرسیده میشود 
 املاء          8 خط املا از درس زنگ ورزش گفته شود
 هدیه ها 
پرسش پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 کتاب کار مبتکران را بیاورند کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 19 خوانده شود

باقسمت اول نماز پرسیده میشود

فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش کامل خوانده شود 

 

فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی ص 22  انجام شود - فردا امتحان ریاضی دارند 
علوم درس و پرسش علوم پرسیده میشود 
 املاء          8 خط املا از محله ما 
 هدیه ها 
پرسش پرسیده میشود 

 

مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

معنی کلمه ها پرسیده می شود - پدر بزرگ حفظ پرسیده می شود

فارسی(بنویسیم)
در دفتر کلمه برایشان نوشته شد 5 مرتبه بنویسید
ریاضی در دفتر ریاضی برایشان تمرین نوشته شد
علوم درس و پرسش علوم پرسیده می شود درس جدید داده شد
 املاء           
 هدیه ها 

 درس و پرسش ها پرسیده می شود

مطالعات اجتماعی
 پرسش و درس پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
اذان و ص 18 کتاب قرآن پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

شعر پدر بزرگ حفظ  شود

فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از پدر بزرگ بنویسند 
ریاضی ص18 انجام شود 2 تا مکعب در دفتر ریاضی بکشید
علوم درس و پرسش علوم پرسیده می شود دفتر علوم بیاورید
 املاء          کلمه هایی که غلط در املا نوشته اید 5 مرتبه نوشته شود
 هدیه ها 

 

مطالعات اجتماعی
 پرسش و درس پرسیده می شود دفتر اجتماعی بیاورید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

معنی کلمه های محله ما  پرسیده می شود

فارسی(بنویسیم)
کلمه های غلط در املا را 5 بار بنویسند 
ریاضی ص 16 در کتاب انجام شود
علوم  پرسش ها و دری پرپسش میشود
 املاء          قسمت دوم  درس محله ما  املا گفته شود 
 هدیه ها 

 درس و پرسس پرسیده میشود

مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

 هر دو درس فارسی پرسیده می شود

فارسی(بنویسیم)
درس محله ی ما کلمه هایی که در آن حرف ( م ) دارد را بنویسید
ریاضی ص 12 در کتاب انجام شود
علوم  پرسش های علوم را بخواند
 املاء          قسمت دوم درس محله ما  املا گفته شود 
 هدیه ها 
کتاب کار ریاضی مبتکران ، کاربرگ مبتکران و زیبا بنویسیم(انتشارات بنفشه رضا تبریزی) را تهیه کنید تا از شنبه طبق برنامه کار شود
مطالعات اجتماعی
 -

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نماز را یاد بگیرد
فارسی (بخوانیم)

 درس  را خوب بخوانند

فارسی(بنویسیم)
 کلمه های  درس یک مرتبه نوشته شود
ریاضی تمرین  داده شده انجام شود
علوم  
 املاء           8 خط اول درس محله ما  املا گفته شود 
 هدیه ها 
 درس پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 -

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی